วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)

โรคทางพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์


ชื่อโครงงาน : ความผิดปกติและโครทางพันธุกรรม
ผู้จัดทำ: นางสาวภัสราภรณ์ อนุสุเรนทร์
ครูผู้สอน: นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน: 1. ความผิดปกติทางพันธุกรรมเกิดจากอะไร
2. ความผิดปกติของออโทโซมเกิดจากอะไร
3. กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s syndome) เกิดขึ้นได้อย่างไร
4. โรคซิกเกิลเซลล์(Sickle-cell) เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอะไร
ที่มาของโครงงาน: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ควรรู้ควรศึกษาเป็นอย่างมาก จะได้รู้ว่าความผิดปกตินี้เกิดจากอะไร
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา รวบรวม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ห้องแชท

http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf หาเพื่อน แชท เกมส์

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

โรคทางพันธุกรรม

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

พันธุกรรม

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ โ ร ค ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม

โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของจีนและโครโมโซม ซึ่งจีนและโครโมโซมนี้เป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่สู่ลูกโดยตรง
ชนิดของโรคทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม จำแนกได้ 3 ชนิด คือ
1. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวของโครโมโซม
ขณะกำลังเกิดการปฏิสนธิ หรือขณะที่ไข่และอสุจิผสมกันเป็นตัวอ่อนแล้ว
2. โรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการเรียงตัวของโครโมโซม
3. โรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการแยกคู่ของโครโมโซมในระหว่าง
การแบ่งตัวโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Filed under วิทยาศาสตร์

ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

โรคทางพันธุกรรม

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized